1 » Regulamin2

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Adrianę Madońską, działającego pod firmą AM Adriana Madońskaz siedzibą w Kamieniu Pomorskim pod adresem Chopina 48a, 72-400 Kamień Pomorski, NIP 957-086-93-72, REGON: 193115590 zwany dalej „Sprzedawcą”),

3. Klientem jest zarejestrowany użytkownik Sklepu Internetowego, który dokonał zakupu towaru/usługi w Sklepie Internetowym wraz z podaniem swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, następnie zatwierdzonego i przyjętego do realizacji wraz z zapłatą ceny,

4. Podmiotem dokonującym zakupu usługi za pośrednictwem Sklepu może być zarówno osoba fizyczna (konsument) jak i też przedsiębiorca,

5. Sklep internetowy jest prowadzony pod adresem internetowym: www.grawer-art.pl,
    
§ 2. Składanie zamówień

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe po dokonaniu Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu (Zakupy poprzez Rejestrację). Klient może również dokonać zakupu Towaru bez Rejestracji. W takim wypadku Klient składa zamówienie używając formularza „Zakupy bez Rejestracji” oraz uruchomiając na stronie produktu link ukryty pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie oraz inne niezbędne dane do realizacji zamówienia takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, tel. kontaktowy, adres, adres dostawy oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, jeśli Klient żąda wystawienia takiej faktury.

2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. Zamówienia można składać również
wysyłając e-mail na adres: grawer-art@wp.pl, telefonicznie  poprzez nr telefonu  +48 608899817 w godzinach pracy obsługi Sklepu Internetowego ( tj.: poniedziałek- piątek 9.00-16.00).

3.Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, uruchomiając na stronie produktu link ukryty pod polem „Dodaj do koszyka”,

4. W koszyku Klient wskazuje:
a) zamawiany towar,
b) adres, na jaki ma być dostarczony towar;
c) adres elektroniczny (e-mail) i telefon kontaktowy;
d) sposób dostawy;
e) sposób płatności.

5. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Złóż zamówienie”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia,

6. Na adres email wskazany podczas składania zamówienia wysyłana jest wiadomość, potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.

§ 3. Składanie i realizacja zamówień

1.Termin wykonania zamówienia umieszczony jest na stronie obok każdego produktu,

2. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 7 dni roboczych  od momentu zapłaty za zamówienia,

 3. Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się dni wolnych od pracy u Sprzedawcy (dni ustawowo wolne od pracy),

4. W wypadku spodziewanego opóźnienia realizacji zamówienia Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta o przewidywanym terminie realizacji transakcji za pomocą poczty email lub telefonu kontaktowego. Klient może podjąć decyzję o dalszej realizacji zamówienia, wydłużeniu oczekiwania, ma również prawo do rezygnacji z zamówienia,

5. Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi w wybrany przez niego sposób. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie lub w  albo drogą mailową,

6. Towar jest dostarczany tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku) za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub Poczty Polskiej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru w siedzibie Sprzedawcy po wcześniejszym ustaleniu godziny odbioru towaru,  

7. Koszty dostawy pokrywa Klient. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz  sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Dostawa ”,

8. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę przy odbiorze uszkodzeń mechanicznych zakupionego towaru (przesyłka jest uszkodzona lub niekompletna), Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia towaru.  Klient jako uprawniony może zażądać od przewoźnika na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.,

9. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie Klienta jako uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

10. Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki. Jeżeli uprawniony nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem; w razie odmowy podpisania protokołu przez uprawnionego przewoźnik stwierdza w nim fakt i przyczyny odmowy. Uprawniony otrzymuje bezpłatnie egzemplarz protokołu.


§ 4. Formy płatności i dostawy

1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:

a) zwykłym przelewem na rachunek bankowy,
b)  pobranie - płatność następuje przy odebraniu towaru od kuriera do rąk kuriera,

2. Na płatność składa się cena towaru oraz koszt dostarczenia towaru. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub Poczty Polskiej,

3. Koszt dostarczenia towaru zgodny jest z informacjami zamieszczonymi na stronie Sklepu,

4.W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice
Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z Sprzedawcą mailowo, na adres: grawer-art@wp.pl  lub telefonicznie, na numer: +48 608899817,  w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy Towarów objętych takim zamówieniem,

5. Do każdego przesłanego towaru wystawiamy dowód zakupu w postaci  paragonu,

§ 5. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem,

2. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia,

3. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że Konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne),

4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty,

5. Przykładowy formularz  takiego oświadczenia dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem:  www.grawer-art.pl.

§ 6. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

1. Zgodnie z przepisami ustawy z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Sprzedawca odpowiada wobec Nabywcy będącego Konsumentem, za niezgodność towaru z umową w chwili dostarczenia towaru Nabywcy.

2. Reklamację należy  złożyć w formie pisemnej na adres Sprzedawcy (AM Adriana Madońska, ul. Chopina 48A, 72-400 Kamień Pomorski)
lub za pomocą adresu e-mail elektronicznej am-grawer@wp.pl  wpisując w temacie ”REKLAMACJA” bądź  zgłoszenia reklamacyjnego. Formularz zgłoszenia reklamacyjnego dostępny jest na Stronie Sklepu Internetowego umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie w terminie 7 dni od dnia złożenia reklamacji.

4. Składając reklamację należy dostarczyć do  reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym o którym mowa w pkt. 2.

5. Klient składając reklamację może żądać nieodpłatnej naprawy Towaru albo wymiany Towary na nowy (bez wad).  Wybór żądania należy do Klienta.

6. Jeżeli Klient nie może żądać wymiany lub nieodpłatnej naprawy towaru, ponieważ:
jest ona niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów,
albo sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu kupującego w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności,
wówczas  Klient może skorzystać z innych uprawnień. Może on zażądać obniżenia ceny, a nawet odstąpić od umowy, choć ta ostatnia możliwość nie dotyczy tych przypadków, gdy stwierdzona wada jest nieistotna.

§ 8. Inne postanowienia

1. Klient  oświadcza, iż  materiały dostarczone do Sprzedawcy  tj.: zdjęcia, grafika, teksty oraz wszelkie pliki  komputerowe i materiały drukowane dostarczone  do skanowania, grawerowania, druku, odnowienia, retuszu, dowolnej obróbki cyfrowej, na poczet wykonania i realizacji projektów oraz realizacji zamówionej usługi nie będzie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych, jak również, iż osobiste i majątkowe prawa autorskie do w/w materiałów nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich,

2. W przypadku  zamówienia przez Klienta dotyczącego wykonania  materiałów grawerowanych, na których zostanie umieszczona fotografia z wizerunkiem pozującego, Klient, który dostarcza zdjęcie/a lub plik/i oświadcza, iż posiada pełne prawa autorskie na podstawie których zezwala na wykorzystanie fotografii do realizacji zlecenia. Ponadto oświadcza, iż pozujący wyraził zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku na poczet wykonania materiałów grawerowanych,

3. Zdjęcia, grafika oraz wszelkie teksty i opisy znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego są autorstwa i należą do Grawer-Art,

4. Użytkownicy mogą korzystać z materiałów wyłączenie w zakresie dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.2006.90.631 ze zm.).

5. Jakiekolwiek korzystanie z materiałów niestanowiące dozwolonego użytku osobistego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie Sklepu internetowego Grawer-Art,

2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy prawo przewozowe, Ustawy prawo pocztowe,

3. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl